توسعه فیزیکی و فنی شبکه های کامپیوتری ، پیشرفت سریع فناوری و توسعه کاربردهای روی شبکه نیاز به دانش فنی ، تجربه و تسلط به آخرین دستاوردها را در طراحی شبکه کامپیوتری بیش از پیش نمایان ساخته است . بعلاوه ، انتخاب پیمانکارمناسب جهت اجرای شبکه با در نظر گرفتن توان فنی و سابقه آنها ، و نظارت بر نحوه اجرای پروژه از به هدر رفتن سرمایه و زمان برای پیاده سازی شبکه جلوگیری و اجرای صحیح آن را تضمین مي نماید. بر این اساس ، شرکت مهندسی پارس رایانه با افزایش دانش و تجربه خود ، خدمات مشاوره ، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه کامپیوتری را معرفی و ارائه می نماید . این مجموعه خدمات که اغلب بصورت قراردادهای مشاوره و نظارت می باشند ، شامل مراحل مختلفی هستند که هر یک به صورت تخصصی و با استفاده از تجارب پروژه های تنظیم و اجرا می گردد.

 

برآورد نیاز سازمان با درنظر گرفتن توسعه آتی آن، بعنوان نخستین گام از طراحی ضروری است. در این مرحله، کارشناسان مشورت از سازمان بازدید و اطلاعات و نیازهای آن را با همکاری مدیران و کارشناسان مرتبط، تعیین میکند. بدین ترتیب، مدیران اطلاعات لازم برای مشخص کردن حدود و جزئیات و حتی فازهای اجرای شبکه را در اختیار خواهند داشت.

 

پس از آن، طراحی شبکه بر اساس نیازهای مشخص شده فوق انجام شده، مستندات فنی شامل فهرست تجهیزات و خدمات مورد نیاز به همراه نقشه های ارتباطی و ساختار شبکه تهیه می شود. این مستندات به همراه مستنداتی چون استناد پیشنهادی مناقصه و روال ارزیابی فنی شرکت کنندگان در مناقصه به منظور کمک به برگزار شدن هرچه بهتر مراحل انتخاب پیمانکار پروژه شبکه در اختیار کارفرما قرار می گیرد.