با گسترش روز افزون استفاده از سیستم های کامپیوتری در سازمانها و موسسات کشور و ضرورت استفاده از شبکه های کامپیوتری شرکت پارس رایانه ، فعالیت خود را بر اساس دانش و تحقیقات به روز در زمینه شبکه های پیشرفته بنا نهاده است . در این راستا خدمات مشاوره و پیاده سازی با هدف پیاده سازی ، توسعه ، یا بهبود ساختار و زیر بنای شبکه کامپیوتری سازمانها و شرکتها ارائه می شوند :

سرویس های عمومی

سرویس های اینترنتی

سرویس های امنیتی

تهیه نسخه پشتیبانی و بازیابی اطلاعات

طراحی و پیاده سازی دیتا سنتر